AIFP Transparentní spolupráce

Transparentnost je pro nás kritická. Včasné zveřejnění čestných, úplných a přesných informací umožňuje zúčastněným stranám činit informovaná rozhodnutí o naší společnosti a našich produktech.

V souladu se zákony a předpisy na podporu transparentnosti a zabránění jakýmkoli skutečným nebo domnělým střetům zájmů ctíme v naší společnosti závazek zveřejňovat plnění zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím.

Jako člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zveřejňujeme na  stránkách AIFP (www.transparentnispoluprace.cz) každoroční přímé a nepřímé platby zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím nebo jiná plnění v jejich prospěch.

Prohlášení o metodice definuje typy plateb, které jsou zveřejněny a které jsou vyloučeny. Dále tam jsou i další relevantní informace, jež čtenáři pomohou pochopit, jak MSD shromažďuje a vykazuje zveřejněné údaje.

Spolupráce s pacientskými organizacemi

Pacientské organizace tvoří důležitou součást zdravotnického systému, poskytují významnou podporu pacientům a mají rostoucí vliv na organizaci, kvalitu a dostupnost zdravotnické péče. MSD si váží práce pacientských organizací a záleží nám na jejich rozvoji a úspěšném fungování. Proto činnost vybranných organizací pravidelně podporujeme finančně nebo svými znalostmi a zkušenostmi. Naší spolupráci stavíme na společných cílech a hodnotách, vzájemné důvěře a respektu. Vždy chráníme nezávislost našich partnerů a dbáme na transparentnost celého procesu. Spolupráce s pacientskými organizacemi nám přináší cenné informace o zkušenostech a potřebách pacientů v různých terapeutických oblastech, které využíváme v naší každodenní práci.

Název organizaceRok spolupráceDruh a účel spolupráceČástka Kč
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s.2020Služby PR agentury za účelem medializace Mezinárodního dne plicní hypertenza/
Veronica z.ú.2020Výroba informačních brožur30 000
Hlas pacientů z.ú.2020Dlouhodobá podpora vzniku národního onkologického plánu250 000
Hlas pacientů z.ú.2019Dlouhodobá podpora v oblasti zdravotních a sociálních podmínek pacientů190 000
Společnost Podané ruce o.p.s.2019Sponzorování kongresu Eliminace virální hepatititdy C100 000

Prohlášení o metodice spolupráce s pacientskými organizacemi