AIFP Transparentní spolupráce

Transparentnost je pro nás kritická. Včasné zveřejnění čestných, úplných a přesných informací umožňuje zúčastněným stranám činit informovaná rozhodnutí o naší společnosti a našich produktech.

V souladu se zákony a předpisy na podporu transparentnosti a zabránění jakýmkoli skutečným nebo domnělým střetům zájmů ctíme v naší společnosti závazek zveřejňovat plnění zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím.

Jako člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zveřejňujeme na  stránkách AIFP (www.transparentnispoluprace.cz) každoroční přímé a nepřímé platby zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím nebo jiná plnění v jejich prospěch.

Prohlášení o metodice definuje typy plateb, které jsou zveřejněny a které jsou vyloučeny. Dále tam jsou i další relevantní informace, jež čtenáři pomohou pochopit, jak MSD shromažďuje a vykazuje zveřejněné údaje.

Spolupráce s pacientskými organizacemi

Pacientské organizace tvoří důležitou součást zdravotnického systému, poskytují významnou podporu pacientům a mají rostoucí vliv na organizaci, kvalitu a dostupnost zdravotnické péče. MSD si váží práce pacientských organizací a záleží nám na jejich rozvoji a úspěšném fungování. Proto činnost vybranných organizací pravidelně podporujeme finančně nebo svými znalostmi a zkušenostmi. Naší spolupráci stavíme na společných cílech a hodnotách, vzájemné důvěře a respektu. Vždy chráníme nezávislost našich partnerů a dbáme na transparentnost celého procesu. Spolupráce s pacientskými organizacemi nám přináší cenné informace o zkušenostech a potřebách pacientů v různých terapeutických oblastech, které využíváme v naší každodenní práci.

Název organizaceRok spolupráceDruh a účel spolupráceČástka Kč
Veronica z.ú.2021podpora osvětové akce pro veřejnost HPV GO!70 000
Loono, z.s.2021podpora osvětové kampaně prsakoule 2021200 000
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)2021sponzorování stránek copn.cz40 000
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s.2020Služby PR agentury za účelem medializace Mezinárodního dne plicní hypertenza/
Veronica z.ú.2020Výroba informačních brožur30 000
Hlas pacientů z.ú.2020Dlouhodobá podpora vzniku národního onkologického plánu250 000
Hlas pacientů z.ú.2019Dlouhodobá podpora v oblasti zdravotních a sociálních podmínek pacientů190 000
Společnost Podané ruce o.p.s.2019Sponzorování kongresu Eliminace virální hepatititdy C100 000

Prohlášení o metodice spolupráce s pacientskými organizacemi