Hlavní menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI MSD K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

Dokument obsahuje všeobecné informace o zpracování osobních údajů společností Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 284 62 564, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 143 294  (dále jen „MSD“), poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.msd.cz.

Chápeme a respektujeme, že ochrana Vašeho soukromí je pro Vás důležitá.

Poskytnutím svých osobních údajů prostřednictvím našich internetových stránek www.msd.cz dáváte souhlas MSD k jejich zpracování za účelem, ke kterému jste své osobní údaje poskytli. Osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím našich internetových stránek, zpracováváme výhradně způsobem, o jakém Vás informujeme. Osobní údaje předané prostřednictvím internetových stránek zabezpečujeme tak, aby nemohly být použity nebo předány třetím osobám k jiným účelům. Pokud budete mít jakékoliv otázky týkající se těchto zásad, neváhejte nás prosím kdykoliv kontaktovat.

Společnost MSD  poskytuje prostřednictvím svých internetových stránek zdravotnické a lékařské informace, informace o léčivých přípravcích, ale také zprávy o stavu naší obchodní společnosti, finanční zprávy a informace o volných pracovních místech. Kromě toho některé z našich internetových stránek umožňují lékařům nebo jiným kvalifikovaným odborníkům z oblasti zdravotnictví žádat o poskytnutí grantu nebo přispět ke zpracování klinických studií.

Respektování důvěrnosti Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité.

Prostřednictvím internetových stránek společnosti MSD, s nimiž jsou tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady“) propojeny, jsou shromažďovány, uchovávány a chráněny Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami  a příslušnými právními předpisy. Tyto zásady se týkají osobních údajů (jak jsou definovány níže) shromážděných z on-line prostředků a sdělení společnosti MSD (prostřednictvím internetových stránek www.msd.cz, elektronické pošty a dalších on-line zdrojů propojených s těmito stránkami. . Tyto zásady se nevztahují na internetové stránky třetích osob, s nimiž mohou být internetové stránky www.msd.cz společnosti MSD propojeny a u nichž společnost MSD neodpovídá za obsah nebo postupy zajišťující zachování důvěrnosti osobních údajů.

Seznamte se, prosím, podrobně s těmito zásadami. Budete-li mít jakékoli dotazy k těmto zásadám nebo ke zpracování osobních údajů naší společností, neváhejte nás kontaktovat  způsobem uvedeným níže.

JAK JSOU V TĚCHTO ZÁSADÁCH DEFINOVÁNY „OSOBNÍ ÚDAJE"?

Pojem „osobní údaj“, používaný v těchto zásadách, se týká jakékoli informace nebo souboru informací, které identifikují určitou jednotlivou osobu nebo které společnost MSD používá k identifikaci jednotlivé osoby, nebo které jsou používány jménem společnosti MSD k identifikaci určité jednotlivé osoby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a které byly shromážděny prostřednictvím internetové stránky www.msd.cz.

JAK SPOLEČNOST MSD SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE ON-LINE A PROČ?

Společnost MSD shromažďuje osobní údaje prostřednictvím internetových stránek www.msd.cz . Mnoho částí našich internetových stránek www.msd.cz můžete navštívit bez nutnosti sdělovat osobní údaje. Některé informace a služby jsou však vázány na poskytnutí osobních údajů. Společnost MSD shromažďuje prostřednictvím internetu tyto osobní údaje:

(1) Vámi poskytnuté údaje  v rámci registračního formuláře

Na internetových stránkách www.msd.cz společnost MSD zveřejňuje vedle obecných informací rovněž informace určené výhradně odborníkům ve zdravotnictví, tj. osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky. Za účelem zabezpečení přístupu pouze odborníkům ve zdravotnictví v souladu s požadavky zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jsou tyto informace přístupné pouze na základě registrace. V rámci registrace společnost MSD shromažďuje údaj o jméně, příjmení, titulu, adrese pracoviště, specializaci a e-mailové adrese registrovaného uživatele, a to za účelem evidence osob, které získaly přístup k těmto informacím. V případě, že společnost MSD zjistí, že registrovaný uživatel není odborníkem ve zdravotnictví , bude mu další přístup k zabezpečenému obsahu odepřen.

(2) Vámi poskytnuté údaje při žádosti o návštěvu obchodního zástupce MSD

Na internetových stránkách www.msd.cz společnosti MSD máte možnost vyplnit žádost o návštěvu obchodního zástupce MSD u zdravotnického odborníka na jeho pracovišti. Abychom mohli Vaší žádosti vyhovět, potřebujeme údaje o Vašem jméně a příjmení, adresu pracoviště, specializaci, e-mail a pracovní telefon. Po naplnění účelu této žádosti, budou tyto údaje zlikvidovány. To nevylučuje, abyste následně udělili výslovný písemný souhlas společnosti MSD se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytování informací o produktech a další činnosti MSD.

(3) Vámi poskytnuté údaje při žádosti o medicínskou informaci

Na internetových stránkách www.msd.cz společnosti MSD máte možnost vyplnit žádost o zodpovězení odborného medicínského dotazu. Aby odborníci MSD mohli tento Váš dotaz zodpovědět, je třeba, abyste udali své jméno, příjmení, adresu pracoviště, specializaci , e-mail a pracovní telefon. Po naplnění účelu této žádosti, budou tyto údaje zlikvidovány. To nevylučuje, abyste následně udělili výslovný písemný souhlas společnosti MSD se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytování informací o produktech a další činnosti MSD.

(4) Vámi poskytnuté údaje v rámci projeveného zájmu o zaměstnání ve společnosti MSD

Veškeré osobní údaje, které společnosti MSD zašlete v případě zájmu o zaměstnání ve společnosti MSD budou zpracovány za účelem vyhodnocení Vaší žádosti .

SDRUŽUJE SPOLEČNOST MSD ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost MSD  nesdružuje Vaše osobní údaje, které byly shromážděny k různým účelům.

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI VÝBĚRU V TOM, JAK BUDE SPOLEČNOST MSD SHROMAŽĎOVAT, POUŽÍVAT A SDĚLOVAT OSOBNÍ ÚDAJE O MÉ OSOBĚ?

Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím internetové stránky www.msd.cz jsou zpracovávány výhradně k účelům zde uvedeným. V případě, že si nepřejete poskytnout společnosti MSD žádný ze svých osobních údajů, můžete i nadále mít přístup k obsahu internetových stránek, který je určen široké veřejnosti. Společnost MSD Vám však nemůže poskytnout služby, které nelze poskytnout, aniž by společnost MSD získala informaci o žadateli těchto služeb.

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K ÚDAJŮM O MÉ OSOBĚ?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány smluvními zpracovateli MSD, a to pouze na základě smluv, které požadují řádnou ochranu osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy.

SDÍLÍ SPOLEČNOST MSD OSOBNÍ ÚDAJE S TŘETÍMI OSOBAMI?

Společnost MSD s Vašimi osobními údaji zásadně neobchoduje.

JAKÝM ZPŮSOBEM SPOLEČNOST MSD ZABEZPEČUJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost MSD činí potřebná opatření k ochraně osobních údajů, které se přenášejí z Vašeho počítače na naše internetové stránky a servery, a k ochraně osobních údajů, které má ve svém držení, před nepovoleným přístupem, sdělením, změnou nebo zničením. Vaší povinností je zajistit si kopie hesel a potřebných přístupových kódů k našim on-line zdrojům.

JAK MOHU ZÍSKAT PŘÍSTUP K VLASTNÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAK JE MOHU OPRAVIT?

Chcete-li získat přístup k vlastním osobním údajům získaným on-line a tyto údaje upřesnit, doplnit anebo aktualizovat, blokovat, či zlikvidovat, kontaktujte nás emailem na adrese dpoc_czechslovak@merck.com nebo poštou na adrese sídla společnosti MSD. Pokud existuje taková možnost, můžete aktualizovat své osobní údaje, které jste dříve zadali do formulářů nebo datových polí na našich internetových stránkách, také prostřednictvím on-line spojení.

KAM SE MŮŽETE VE SPOLEČNOSTI MSD OBRÁTIT S DOTAZY K ZÁSADÁMO OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? CO MŮŽETE PO MSD POŽADOVAT STRAN ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Budete-li mít jakékoli dotazy k těmto zásadám nebo ke shromažďování Vašich osobních údajů společností MSD, k postupům této společnosti při zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: dpoc_czechslovak@merck.com anebo poštou v sídle společnosti MSD. V případě dotazu uveďte prosím název internetové stránky nebo jiného on-line zdroje, kterému jste poskytl / poskytla údaje, a povahu poskytnutých informací.

Společnost MSD je povinna zlikvidovat Vaše osobní údaje kdykoliv o to požádáte ještě před vypršením dohodnuté doby. V takovém případě je společnost MSD povinna zlikvidovat Vaše osobní údaje v průběhu 15 dní od obdržení příslušné písemné žádosti. Společnost MSD je povinna informovat o této žádosti všechny subjekty, kterým předala Vaše osobní údaje v souladu s Vaším souhlasem, aby mohly rovněž tyto osobní údaje zlikvidovat. Přečtením těchto zásad berete na vědomí, že disponuje právem přístupu ke svým osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména můžete kdykoliv požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů (zejména informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a o příjemci osobních údajů), přičemž společnost MSD má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dále můžete kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas udělený společnosti MSD se zpracováním svých osobních údajů, a to tím, že zašlete e-mail na následující e-mailovou adresu: dpoc_czechslovak@merck.com anebo zašlete písemnou žádost na adresu sídla společnosti MSD. Odvoláním svého souhlasu berete na vědomí, že společnost MSD Vám nemůže nadále poskytovat služby, které byly na tento souhlas vázány.

JAK SE DOZVÍM, ZDA SPOLEČNOST MSD AKTUALIZOVALA  TYTO ZÁSADY?

Společnost MSD může tyto zásady  pravidelně aktualizovat. Společnost MSD si vyhrazuje právo upravovat, doplňovat nebo odstraňovat části těchto zásad o ochraně osobních údajů podle svého uvážení. Pokud se rozhodneme tyto zásady změnit, umístíme příslušné změny na tomto místě, takže budete vždy informováni o tom, jaké údaje shromažďujeme, o jejich případném použití a předání třetí osobě. Změny těchto zásad budou vždy platné pro nově shromažďované osobní údaje. Tyto zásady  byly naposledy aktualizovány 7.5.2012

Tyto stránky jsou určeny pro obyvatele České republiky.

Máte dotaz ohledně ochrany osobních údajů? Napište nám!

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5

E-mail:
DPOCzech@merck.com