Podmínky užití

Dohoda o podmínkách užívání

Účinné od 27.3.2019

Přečtěte si prosím následující Dohodu o podmínkách užívání (dále jen „Dohoda“) před tím, než začnete používat internetové stránky společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 284 62 564, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 143 294 (dále jen „MSD“) – www.msd.cz. Jestliže s Dohodou nesouhlasíte, opusťte po jejím přečtení internetové stránky a neberte v úvahu jejich obsah, neboť následné užívání těchto internetových stránek bude považováno za vyjádření Vašeho souhlasu s Dohodou.

Vítejte. Internetové stránky vlastní a provozuje společnost MSD.

Internetové stránky a jejich obsah byl vytvářen v souladu s příslušnými právními předpisy.

PŘIJETÍ DOHODY

Používáním internetových stránek vyjadřujete Váš souhlas s obsahem Dohody, přičemž společnost MSD předpokládá, že práva a povinnosti v ní obsažené budete dodržovat. Společnost MSD je oprávněna Dohodu jednostranně změnit, přičemž oznámení o provedených změnách společně s datem účinnosti těchto změn vhodným způsobem zveřejní. Platnou verzi Dohody si můžete kdykoliv zobrazit prostřednictvím příslušného odkazu na spodní liště internetové stránky.

ROZSAH

Podmínky užívání stanovené v Dohodě se týkají pouze Vašeho užívání této internetové stránky. Společnost MSD provozuje i jiné internetové stránky; jejich užívání však podléhá podmínkám uvedeným přímo na jednotlivých internetových stránkách.

ZDRAVOTNÍ STAV

Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem použitým v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nenabízíme diagnózy pro určité osoby, ani rady k léčbě daného pacienta. Jedině lékař v případě vakcín použitých v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví nebo lékárník u volně prodejných léčiv může určit, zda je léčivý přípravek uvedený na internetových stránkách pro Vás vhodný.

Poraďte se svým lékařem nebo se svým lékárníkem (u volně prodejných léčiv) před tím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek uvedený na této nebo jiné internetové stránce.

POPIS SLUŽEB

Tyto internetové stránky obsahují informace o společnosti MSD a jejích jednotlivých léčivých přípravcích. Internetové stránky můžete prohlížet podle potřeby. Některé internetové stránky společnosti MSD jsou určeny pro různé uživatele, mezi něž patří zaměstnanci a akcionáři společnosti MSD, jakož i odborníci z oblasti zdravotnictví. Přístup k informacím obsaženým na internetových stránkách a jejich užívání se řídí Dohodou a příslušnými právními předpisy. Tím, že otevřete a prohlížíte internetové stránky, přijímáte bez omezení nebo nároků tuto Dohodu a souhlasíte, že Dohoda nahrazuje jakoukoli jinou dohodu mezi Vámi a společností MSD.

PROHLÁŠENÍ

Pokud nám sdělíte informace představující Váš názor ohledně internetových stránek nebo jiné informace, jako jsou např. dotazy, poznámky či návrhy k obsahu internetových stránek, nebudou tyto informace považovány za důvěrné. Společnost MSD nebude odpovědná za ochranu těchto informací a bude oprávněna poskytnuté informace reprodukovat, používat, sdělovat a distribuovat třetím osobám bez omezení. Společnost MSD bude oprávněna používat jakékoli nápady, koncepce, znalosti a zkušenosti nebo techniky obsažené v takových informacích k jakémukoli účelu, především pak k vývoji, výrobě a propagaci léčivých přípravků, při nichž budou tyto informace využity.

REGISTRACE A OCHRANA SOUKROMÍ

Informace o postupech pro registraci a o tom, jak společnost MSD chrání Vaše osobní údaje, najdete v zásadách společnosti MSD o ocharně osobních údajů při užívání internetových stránek www.msd.cz.

PROPOJENÍ NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Tyto internetové stránky neobsahují informace třetích osob. Jiné internetové stránky provozované společností MSD, se kterými jsou internetové stránky www.msd.cz propojeny, však mohou takovéto informace obsahovat.

Tyto internetové stránky třetích osob se poté řídí jejich vlastními podmínkami pro užívání, které jsou zobrazeny a přístupné na jednotlivých internetových stránkách.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

Společnost MSD učinila přiměřená opatření, aby zajistila spolehlivost informací zveřejněných na těchto internetových stránkách. Užíváním internetových stránek přijímáte informace, produkty a služby zde poskytované „TAK, JAK JSOU“. Společnost MSD nevydává žádnou výslovnou ani odvozenou záruku týkající se přesnosti, obsahu, úplnosti, spolehlivosti, funkčnosti nebo zákonnosti informací obsažených na internetových stránkách, například záruku za prodejnost, vhodnost k určitému účelu a nenarušování vlastnických práv.

DŮSLEDKY

Pokud v důsledku porušení Dohody vznikne majetková či nemajetková újma třetím osobám, společnost MSD nenese odpovědnost za toto porušení a Vy jste povinni nahradit takovouto újmu v plném rozsahu, jakož i zamezit jakémukoliv nároku plynoucímu z tohoto porušení vůči společnosti MSD.

Vznikne-li mezi Vámi a společností MSD jakýkoli spor týkající se Dohody nebo Vašeho užívání internetových stránek, bude řešen jednáním v dobré víře. Budou-li takové snahy neúspěšné, budou všechny takové spory, nároky nebo rozdílné názory předloženy příslušnému českému soudu. Tyto stránky jsou určeny pro obyvatele České republiky. Poskytování služeb těchto webových stránek a tato Dohoda se řídí právními předpisy České republiky. Přečtěte si, prosím, naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli, jak MSD chrání Vaše osobní údaje.